امروز: 29 فروردين 1400 -
طرح آرین، ​طرح ملی ارتقاء امنیت و سلامت گوشت مرغ ایران سرانجام به ثمر نشست، ​مرغی که نسبت به سایر نژاد‌ها چربی کمتر دارد و تردتر است و دان کمتری نیز مصرف کرده است.
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹- ۱۹:۱۵
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
فوریت
|
Netherlands
|
۰/۰۶/۰۰ - ۰۵:۰۱
0
0
اگر این فاجعه مدرک گرایی و مدرک فورشی در جهان به اصطلاح کفر بود، هرگز امثال استیو جابز، نیکولا تسلا، توماس ادیسیون، بیل گیتس و... بوجود نمیامدند.
مدرک گرایی موجب مدرک فروشی میشود.
فاجعه وقتی عیانتر شده که با بحران کرونا، اکنون هزاران اموزشگاه فنی حرفه ای تحت نظارت وزرات کار و وزرات ارشاد مدرک حتی کامیپوتر و هنر گرافیک میدهند بدون آنکه اشخاص کلاسی حضوری یا غیر حضوری ندیه !، و حتی توان یک کار ساده کامیپوتری و یا گرافیکی ندارند!
اینها نه برنامه نویس هستند و هنرمند گرافیک و تصویرسازی، اینها با مدرک میروند داشنگاه پولی و مستقیم استخدام ادارات مهم میشوند و این چنین است یهو خبرهای اختلاس چند هزار میلیاردی و فساد و ناکارامدی شنیده میشود!
معلوم است مشتی کمسواد متقلب وقتی وارد سیستم ادارات وبانکها شوند کشور زمین میخورد و در عوض میلیونها نخبه مهاجرت میکنند و باقی معترض حکومت!!
آزمون آلاین با سوالات پی دی اف شده، یک مدیر به تنهایی با حفظ کردن سرچ کردن صدتا نفر تست میزند و نمره مستمر هم دارد و ازمون هم در آموزشگاه در پیت خودش، صدها میلیون تومان پول مدرکفروشی هر ترم!
بازرسی هم فرمالیته!
بایست شرط داشتن مدرک دانشگاهی برای گرفتن مجوز تاسیس شرکت از هر نوعی برداشته شود فوری فوری
فوریت
|
Netherlands
|
۰/۰۶/۰۰ - ۰۵:۰۲
0
1
اگر این فاجعه مدرک گرایی و مدرک فورشی در جهان به اصطلاح کفر بود، هرگز امثال استیو جابز، نیکولا تسلا، توماس ادیسیون، بیل گیتس و... بوجود نمیامدند.
مدرک گرایی موجب مدرک فروشی میشود.
فاجعه وقتی عیانتر شده که با بحران کرونا، اکنون هزاران اموزشگاه فنی حرفه ای تحت نظارت وزرات کار و وزرات ارشاد مدرک حتی کامیپوتر و هنر گرافیک میدهند بدون آنکه اشخاص کلاسی حضوری یا غیر حضوری ندیه !، و حتی توان یک کار ساده کامیپوتری و یا گرافیکی ندارند!
اینها نه برنامه نویس هستند و هنرمند گرافیک و تصویرسازی، اینها با مدرک میروند داشنگاه پولی و مستقیم استخدام ادارات مهم میشوند و این چنین است یهو خبرهای اختلاس چند هزار میلیاردی و فساد و ناکارامدی شنیده میشود!
معلوم است مشتی کمسواد متقلب وقتی وارد سیستم ادارات وبانکها شوند کشور زمین میخورد و در عوض میلیونها نخبه مهاجرت میکنند و باقی معترض حکومت!!
آزمون آلاین با سوالات پی دی اف شده، یک مدیر به تنهایی با حفظ کردن سرچ کردن صدتا نفر تست میزند و نمره مستمر هم دارد و ازمون هم در آموزشگاه در پیت خودش، صدها میلیون تومان پول مدرکفروشی هر ترم!
بازرسی هم فرمالیته!
بایست شرط داشتن مدرک دانشگاهی برای گرفتن مجوز تاسیس شرکت از هر نوعی برداشته شود فوری فوری
فوریت
|
Netherlands
|
۰/۰۶/۰۰ - ۰۵:۰۲
0
0
اگر این فاجعه مدرک گرایی و مدرک فورشی در جهان به اصطلاح کفر بود، هرگز امثال استیو جابز، نیکولا تسلا، توماس ادیسیون، بیل گیتس و... بوجود نمیامدند.
مدرک گرایی موجب مدرک فروشی میشود.
فاجعه وقتی عیانتر شده که با بحران کرونا، اکنون هزاران اموزشگاه فنی حرفه ای تحت نظارت وزرات کار و وزرات ارشاد مدرک حتی کامیپوتر و هنر گرافیک میدهند بدون آنکه اشخاص کلاسی حضوری یا غیر حضوری ندیه !، و حتی توان یک کار ساده کامیپوتری و یا گرافیکی ندارند!
اینها نه برنامه نویس هستند و هنرمند گرافیک و تصویرسازی، اینها با مدرک میروند داشنگاه پولی و مستقیم استخدام ادارات مهم میشوند و این چنین است یهو خبرهای اختلاس چند هزار میلیاردی و فساد و ناکارامدی شنیده میشود!
معلوم است مشتی کمسواد متقلب وقتی وارد سیستم ادارات وبانکها شوند کشور زمین میخورد و در عوض میلیونها نخبه مهاجرت میکنند و باقی معترض حکومت!!
آزمون آلاین با سوالات پی دی اف شده، یک مدیر به تنهایی با حفظ کردن سرچ کردن صدتا نفر تست میزند و نمره مستمر هم دارد و ازمون هم در آموزشگاه در پیت خودش، صدها میلیون تومان پول مدرکفروشی هر ترم!
بازرسی هم فرمالیته!
بایست شرط داشتن مدرک دانشگاهی برای گرفتن مجوز تاسیس شرکت از هر نوعی برداشته شود فوری فوری
فوریت
|
Netherlands
|
۰/۰۶/۰۰ - ۰۵:۰۲
0
0
اگر این فاجعه مدرک گرایی و مدرک فورشی در جهان به اصطلاح کفر بود، هرگز امثال استیو جابز، نیکولا تسلا، توماس ادیسیون، بیل گیتس و... بوجود نمیامدند.
مدرک گرایی موجب مدرک فروشی میشود.
فاجعه وقتی عیانتر شده که با بحران کرونا، اکنون هزاران اموزشگاه فنی حرفه ای تحت نظارت وزرات کار و وزرات ارشاد مدرک حتی کامیپوتر و هنر گرافیک میدهند بدون آنکه اشخاص کلاسی حضوری یا غیر حضوری ندیه !، و حتی توان یک کار ساده کامیپوتری و یا گرافیکی ندارند!
اینها نه برنامه نویس هستند و هنرمند گرافیک و تصویرسازی، اینها با مدرک میروند داشنگاه پولی و مستقیم استخدام ادارات مهم میشوند و این چنین است یهو خبرهای اختلاس چند هزار میلیاردی و فساد و ناکارامدی شنیده میشود!
معلوم است مشتی کمسواد متقلب وقتی وارد سیستم ادارات وبانکها شوند کشور زمین میخورد و در عوض میلیونها نخبه مهاجرت میکنند و باقی معترض حکومت!!
آزمون آلاین با سوالات پی دی اف شده، یک مدیر به تنهایی با حفظ کردن سرچ کردن صدتا نفر تست میزند و نمره مستمر هم دارد و ازمون هم در آموزشگاه در پیت خودش، صدها میلیون تومان پول مدرکفروشی هر ترم!
بازرسی هم فرمالیته!
بایست شرط داشتن مدرک دانشگاهی برای گرفتن مجوز تاسیس شرکت از هر نوعی برداشته شود فوری فوری
فوریت
|
Netherlands
|
۰/۰۶/۰۰ - ۰۵:۰۲
0
0
اگر این فاجعه مدرک گرایی و مدرک فورشی در جهان به اصطلاح کفر بود، هرگز امثال استیو جابز، نیکولا تسلا، توماس ادیسیون، بیل گیتس و... بوجود نمیامدند.
مدرک گرایی موجب مدرک فروشی میشود.
فاجعه وقتی عیانتر شده که با بحران کرونا، اکنون هزاران اموزشگاه فنی حرفه ای تحت نظارت وزرات کار و وزرات ارشاد مدرک حتی کامیپوتر و هنر گرافیک میدهند بدون آنکه اشخاص کلاسی حضوری یا غیر حضوری ندیه !، و حتی توان یک کار ساده کامیپوتری و یا گرافیکی ندارند!
اینها نه برنامه نویس هستند و هنرمند گرافیک و تصویرسازی، اینها با مدرک میروند داشنگاه پولی و مستقیم استخدام ادارات مهم میشوند و این چنین است یهو خبرهای اختلاس چند هزار میلیاردی و فساد و ناکارامدی شنیده میشود!
معلوم است مشتی کمسواد متقلب وقتی وارد سیستم ادارات وبانکها شوند کشور زمین میخورد و در عوض میلیونها نخبه مهاجرت میکنند و باقی معترض حکومت!!
آزمون آلاین با سوالات پی دی اف شده، یک مدیر به تنهایی با حفظ کردن سرچ کردن صدتا نفر تست میزند و نمره مستمر هم دارد و ازمون هم در آموزشگاه در پیت خودش، صدها میلیون تومان پول مدرکفروشی هر ترم!
بازرسی هم فرمالیته!
بایست شرط داشتن مدرک دانشگاهی برای گرفتن مجوز تاسیس شرکت از هر نوعی برداشته شود فوری فوری
فوریت
|
Netherlands
|
۰/۰۶/۰۰ - ۰۵:۰۲
0
0
اگر این فاجعه مدرک گرایی و مدرک فورشی در جهان به اصطلاح کفر بود، هرگز امثال استیو جابز، نیکولا تسلا، توماس ادیسیون، بیل گیتس و... بوجود نمیامدند.
مدرک گرایی موجب مدرک فروشی میشود.
فاجعه وقتی عیانتر شده که با بحران کرونا، اکنون هزاران اموزشگاه فنی حرفه ای تحت نظارت وزرات کار و وزرات ارشاد مدرک حتی کامیپوتر و هنر گرافیک میدهند بدون آنکه اشخاص کلاسی حضوری یا غیر حضوری ندیه !، و حتی توان یک کار ساده کامیپوتری و یا گرافیکی ندارند!
اینها نه برنامه نویس هستند و هنرمند گرافیک و تصویرسازی، اینها با مدرک میروند داشنگاه پولی و مستقیم استخدام ادارات مهم میشوند و این چنین است یهو خبرهای اختلاس چند هزار میلیاردی و فساد و ناکارامدی شنیده میشود!
معلوم است مشتی کمسواد متقلب وقتی وارد سیستم ادارات وبانکها شوند کشور زمین میخورد و در عوض میلیونها نخبه مهاجرت میکنند و باقی معترض حکومت!!
آزمون آلاین با سوالات پی دی اف شده، یک مدیر به تنهایی با حفظ کردن سرچ کردن صدتا نفر تست میزند و نمره مستمر هم دارد و ازمون هم در آموزشگاه در پیت خودش، صدها میلیون تومان پول مدرکفروشی هر ترم!
بازرسی هم فرمالیته!
بایست شرط داشتن مدرک دانشگاهی برای گرفتن مجوز تاسیس شرکت از هر نوعی برداشته شود فوری فوری
فوریت
|
Netherlands
|
۰/۰۶/۰۰ - ۰۵:۰۲
0
0
اگر این فاجعه مدرک گرایی و مدرک فورشی در جهان به اصطلاح کفر بود، هرگز امثال استیو جابز، نیکولا تسلا، توماس ادیسیون، بیل گیتس و... بوجود نمیامدند.
مدرک گرایی موجب مدرک فروشی میشود.
فاجعه وقتی عیانتر شده که با بحران کرونا، اکنون هزاران اموزشگاه فنی حرفه ای تحت نظارت وزرات کار و وزرات ارشاد مدرک حتی کامیپوتر و هنر گرافیک میدهند بدون آنکه اشخاص کلاسی حضوری یا غیر حضوری ندیه !، و حتی توان یک کار ساده کامیپوتری و یا گرافیکی ندارند!
اینها نه برنامه نویس هستند و هنرمند گرافیک و تصویرسازی، اینها با مدرک میروند داشنگاه پولی و مستقیم استخدام ادارات مهم میشوند و این چنین است یهو خبرهای اختلاس چند هزار میلیاردی و فساد و ناکارامدی شنیده میشود!
معلوم است مشتی کمسواد متقلب وقتی وارد سیستم ادارات وبانکها شوند کشور زمین میخورد و در عوض میلیونها نخبه مهاجرت میکنند و باقی معترض حکومت!!
آزمون آلاین با سوالات پی دی اف شده، یک مدیر به تنهایی با حفظ کردن سرچ کردن صدتا نفر تست میزند و نمره مستمر هم دارد و ازمون هم در آموزشگاه در پیت خودش، صدها میلیون تومان پول مدرکفروشی هر ترم!
بازرسی هم فرمالیته!
بایست شرط داشتن مدرک دانشگاهی برای گرفتن مجوز تاسیس شرکت از هر نوعی برداشته شود فوری فوری
فوریت
|
Netherlands
|
۰/۰۶/۰۰ - ۰۵:۰۲
0
0
اگر این فاجعه مدرک گرایی و مدرک فورشی در جهان به اصطلاح کفر بود، هرگز امثال استیو جابز، نیکولا تسلا، توماس ادیسیون، بیل گیتس و... بوجود نمیامدند.
مدرک گرایی موجب مدرک فروشی میشود.
فاجعه وقتی عیانتر شده که با بحران کرونا، اکنون هزاران اموزشگاه فنی حرفه ای تحت نظارت وزرات کار و وزرات ارشاد مدرک حتی کامیپوتر و هنر گرافیک میدهند بدون آنکه اشخاص کلاسی حضوری یا غیر حضوری ندیه !، و حتی توان یک کار ساده کامیپوتری و یا گرافیکی ندارند!
اینها نه برنامه نویس هستند و هنرمند گرافیک و تصویرسازی، اینها با مدرک میروند داشنگاه پولی و مستقیم استخدام ادارات مهم میشوند و این چنین است یهو خبرهای اختلاس چند هزار میلیاردی و فساد و ناکارامدی شنیده میشود!
معلوم است مشتی کمسواد متقلب وقتی وارد سیستم ادارات وبانکها شوند کشور زمین میخورد و در عوض میلیونها نخبه مهاجرت میکنند و باقی معترض حکومت!!
آزمون آلاین با سوالات پی دی اف شده، یک مدیر به تنهایی با حفظ کردن سرچ کردن صدتا نفر تست میزند و نمره مستمر هم دارد و ازمون هم در آموزشگاه در پیت خودش، صدها میلیون تومان پول مدرکفروشی هر ترم!
بازرسی هم فرمالیته!
بایست شرط داشتن مدرک دانشگاهی برای گرفتن مجوز تاسیس شرکت از هر نوعی برداشته شود فوری فوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: